Menu Close

Rezultati

Tijekom trajanja projekta razradit ćemo:

  • Profil kompetencija za buduće video učitelje, temeljen na kvalifikacijskim strukturama i načelima kvalitete EU-a, slijedeći klasifikaciju europskih vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO) i DigCompEdu
  • Metodologiju za izradu analize učiteljskih video vještina, prepoznavanje kompetencija i identifikaciju potreba za obukom
  • Online video tečaj kojim će se proći kroz sve potrebne kompetencije definirane u Profilu kompetencija, popunjavajući praznine koje su nastavnicima potrebne za pravilnu transformaciju analognih jedinica učenja u potpuno učinkovitu digitalnu obuku
  • Nastavni video sadržaj za zelenu industriju (sunčana (FN) elektrana za vlastitu potrošnju; VideoTeach sunčana (FN) elektrana; VideoTeach sunčani toplinski sustavi; VideoTeach zračne toplinske pumpe)