Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα

Το έργο θα αναπτύξει:

  • Προφίλ Ικανοτήτων για τους μελλοντικούς καθηγητές βίντεο, με βάση τις δομές προσόντων και τις αρχές ποιότητας της ΕΕ, ακολουθώντας την ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO) και το DigCompEdu.
  • Μεθοδολογία για τη δημιουργία μιας ανάλυσης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών βίντεο, την αναγνώριση των ικανοτήτων και τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Διαδικτυακό μάθημα βίντεο που θα επανεξετάσει όλες τις απαραίτητες ικανότητες που ορίζονται στο προφίλ ικανοτήτων, συμπληρώνοντας τα κενά που χρειάζεται κάθε εκπαιδευτικός για την ορθή μετατροπή των αναλογικών μαθησιακών μονάδων σε μια πλήρως αποτελεσματική ψηφιακή κατάρτιση.
  • Περιεχόμενο βιντεοδιδασκαλίας για την πράσινη βιομηχανία (Solar PV self-consumption; c; VideoTeach Solar Thermal; VideoTeach Aerothermal pumps)