Меню Затваряне

партньори

RegioVision е независима, самоуправляваща се компания за услуги и управление на проекти с почти 20 годишен опит в областта на интеграцията на пазара на труда, назначаването на персонал, развитието на бизнеса и образователната дейност, базирана в Шверин, столицата на Мекленбург-Предна Померания. Основната компетентност на компанията е идейният замисъл, координацията и изпълнението на регионални и европейски проекти за пазара на труда. Тясното сътрудничество между компании и сдружения, както и с партньори от европейски и регионални асоциации е отправна точка за икономическа, професионална и иновативна работа по проекти.

Център за напредък в научните изследвания и развитие на образователните технологии LTD-CARDET, Кипър е независима, неправителствена организация с нестопанска цел за изследвания и развитие, базирана в Кипър. Това е един от водещите изследователски центрове за развитие в евро-средиземноморския регион, с глобален опит в проектирането и изпълнението на проекти, изграждането на капацитет и електронното обучение. Център CARDET е работи в сътрудничество с университети и институции от Кипър и по целия свят, като Министерство на образованието, културата, спорта и младежта на Кипър, Йейлския университет, Университета на Никозия и Международния съвет за образователни медии. Център CARDET е осъществил многобройни проекти, свързани с развитието на изграждането на капацитет и планиране в образованието и професионалното образование и обучение, с подкрепа за младежи, обучение за възрастни, ограмотяване, цифрови инструменти, електронно обучение, образователни технологии и социална интеграция на маргинализирани групи.

Etelä-Pohjanmaan liitto, Финландия | Регионалният съвет на Южна Остроботня е съвместна общински организация, учредена и финансирана от 18-те общини. Регион Южна Остроботня се намира в Западна Финландия и има общо население от 195 000 жители. Столицата на региона е Сейняйоки и има 64 000 жители.

Регионалният съвет разполага с около 30 експерти, които се занимават с регионално планиране и развитие, както и с въпроси, свързани с културното развитие и глобализацията. Основната идея на нашите дейности е да стимулираме и осъществяваме междусекторно сътрудничество в полза на гражданите, общините и региона на Южна Остроботня. Ние работим в тясно сътрудничество с регионални, национални и международни заинтересовани страни и асоциации.

VIDEOTEACH е първият проект, финансиран по програма “Еразъм+”, в който участваме, но имаме натрупан опит от участие в проектите Interreg Балтийско море и Interreg Европа.

INSTITUT INPRO, a.s. е образователна, консултантска и търговска компания с традиции от 1997 г., работеща в областта на професионалното обучение на работници и образованието за възрастни – и двете в концептуалната рамка на учение през целия живот. През годините компанията се е превърнала в символ на качество за обучение на служители от всички категории и области. INPRO е специализирана в прилагането на „индивидуално изготвени“ професионални обучения за служители и мениджъри, образователни проекти за възрастни и пенсионери в областите на професионалните умения и на компетенциите и консултантски услуги, свързани с управлението, бизнеса, маркетинга, финансите, управлението на човешките ресурси, дигитализацията и други сфери на корпоративното управление и предприемачеството. Освен това INSTITUT INPRO е ангажиран и в областта на проекти за обучение на възрастни и проекти за професионална мобилност, финансирани от публични източници, особено по програми на Общността на Европейския съюз и в рамките на политиката за държавно субсидиране.

FundeuTAD (Финансиране на обучението и развитието в ЕС) е компания в областта на информационните технологии и професионалното образование, създадена от група опитни експерти, които от няколко години работят в областта на сътрудничеството с ЕС (Erasmus, Interregs, LIFE, Horizon2020 и др.).

FundeuTAD има богат опит в областта на електронното обучение и подготовка, като служителите й са реализирали повече от 50 курса. Що се отнася до професионалното образование, някои от областите, в които компанията е била ангажирана досега, са устойчивото селско стопанство, ИКТ, кръговата икономика и развитието на селските райони. Друг значим опит на FundeuTAD включва обработката на данни за електронно обучение и подготовка и изготвянето на учебни материали, базирани на атрактивно съдържание, предимно визуална и графична информация. ИКТ инструментите, управлявани от FundeuTAD, са ключови пособия за новите начини за споделяне на знания и за предоставяне на цифрово обучение.

Софийска енергийна агенция СОФЕНА е създадена през 2001 г. в рамките на програма SAVE II на ЕС. Съгласно статута си, СОФЕНА е неправителствена организация и юридическо лице с нестопанска цел. Нейни учредители са Столична община, Държавната агенция по енергийна ефективност и редица други юридически лица и представители на научни институти, университети, потребителски и бизнес организации.

Основните цели на СОФЕНА са да подпомага общините при разработването

на устойчиви енергийни политики; да установява и развива контакти със сродни организации в рамките на ЕС и извън него за трансфер на ноу-хау и съвременни технологии в областта на устойчивото развитие, енергийната ефективност и екологията. СЕА СОФЕНА работи в сътрудничество със специалисти от Техническия университет в София, Университета по архитектура и строителство, Българската академия на науките, както и с частни компании.

СЕА СОФЕНА е един от основателите на Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Турция Училището е създадено през 1998 г. в Караман, Турция, и е държавно училище, което предоставя професионално образование на ученици на възраст от 14 до 19 години. В нашето училище професионалното образование се провежда в общо 5 области: Информационни технологии, Електро-електронни технологии, Технологии за индустриална автоматизация, Химически технологии и Технологии за възобновяема енергия. Обучението на 556 ученици се осъществява от 31 учители по общообразователни дисциплини, 22 учители по професионални дисциплини и 6 администратори. Нашето училище, което от 2006 г. изпълнява проект “Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование” по програма “Еразъм+ 13”, през 2018 г. получи Сертификат за акредитация за мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование. Училището също така има и Сертификат за акредитация за мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование KA120-VET за периода 2021-2027 г., и взима участие в 4 различни проекта KA220.

Inteligentna Energija, Хърватия | Клъстер “Inteligentna Energija” е бизнес мрежа от малки и средни предприятия, които със своя творчески подход

допринасят за укрепването на ВЕИ индустрията и на енергийната ефективност. Мисията на Клъстера е да създава нови зелени работни места чрез изграждането на решения и системи, както и чрез доставка и постоянна грижа за инсталираните инсталации и технологии.

Клъстер “Inteligentna Energija” е ангажиран в сферата на зелените технологии в хидроенергетиката (малки водноелектрически централи), слънчевата енергия (фотоволтаични и топлинни системи), биомасата и енергийната ефективност, които имат висок потенциал за заетост. Дейностите на клъстера допринасят за икономическия растеж, инсталирането на нови енергийни източници и по-висока сигурност на енергийните доставки, по-добри екологични условия и по-ниски емисии на газове.

Digitaleus OÜ, Естония | DIGITALEUS OÜ е компания за професионално образование и обучение, която има опит в онлайн и дистанционно обучение в няколко области и предоставя най-съвременни експертни познания в областта на оценяването, мониторинга и аналитичните услуги в сферата на регионалното развитие, иновациите и образованието.

DIGITALEUS работи с експерти с повече от 20 години опит в областта на образованието, сътрудничеството с ЕС и управлението и оценката на проекти. Експертите на DIGITALEUS притежават богат опит в оценяването и мониторинга на проекти и програми на ЕС на международно и национално равнище, включително работа по оценяване за Европейската комисия. Експертният опит обхваща още мониторинг на въздействието и управление на проекти, финансирани от ЕС в рамките на националните оперативни програми на ЕСФ и ЕФРР.